S.H.O.K.A.
Soken Hohan's Orthodox Karate-Do Association
Matsumura Seito Shorin Ryu
authentic okinawan karate
Call us now! (916) 920-8245
S.H.O.K.A.
Matsumura Seito Shorin Ryu
These are the only Kata taught by SHOKA in their original form.
Kata:
Pinan Shodan
Pinan Nidan
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Passai Sho
Passai Dai
Rohai
Chinto
Gojushiho
Kusanku
Hakutsuru (White Crane)
 
Kubudo:
Tenryu No Kun
Soken Sai
Tonfa
Kama No Te
Matsumura Seito Shorin Ryu
SOKEN HOHAN SELF DEFENSE
WILL TRAVEL
(916) 920-8245
CALL TODAY & GET STARTED LEARNING TRUE OKINAWA MARTIAL ARTS
Call us now!